Przetarg nieograniczony na: "Dostawę paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych, mechanicznych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego - Gmina Lipnica"  

 

 

- treść ogłoszenia

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- formularz ofertowy

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 25a ust. 1 ustawy

- oświadczenie że wykonawca posiada lub będzie posiadał punkt odbioru paliw w miejscowości Lipnica

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

- lista podmiotów

- projek istotnych postanowień umowy

 

Liczba odwiedzin : 42
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Łukowicz
Czas wytworzenia: 2018-12-07 14:38:22
Czas publikacji: 2018-12-07 14:38:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak