Przetarg nieograniczony na: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 109 obręb geodezyjny Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica etap II" 

 

 

- treść ogłoszenia

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- formularz ofertowy

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

- doświadczenie zawodowe

- potencjał kadrowy

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

- lista podmiotów

- projekt istotnych postanowień umowy

 

- plan sytuacyjny

- specyfikacja techniczna wykonania i odbiorów robót budowlanych

- nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna

 - nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca

- kanalizacja deszczowa

- koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

- krawężniki betonowe

- wymagania ogólne

- podbudowa i pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- roboty ziemne

- podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem

- wykonanie wykopów

- przedmiar robót

 

Liczba odwiedzin : 68
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Łukowicz
Czas wytworzenia: 2018-10-11 12:15:46
Czas publikacji: 2018-10-11 12:38:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak