Przetarg nieograniczony na zadanie: "Modernizacja ul. Szkolnej w Lipnicy" 

 

 

- wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofert

- oświadczenie

 

- treść ogłoszenia

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- formularz ofertowy

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

- doświadczenie zawodowe

- potencjał kadrowy

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

- lista podmiotów

- projekt istotnych postanowień umowy

 

- dokumentacja projektowa

- plan sytuacyjny

- przekroje normalne

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa ścieralna

- nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa wiążąca

- kanalizacja deszczowa

- koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

- krawężniki betonowe

- wymagania ogólne

- podbudowa z kruszywa łamanego

- roboty ziemne

- rozbiórka elementów dróg

- wykonanie wykopów

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- przedmiar robót

 

Liczba odwiedzin : 175
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Łukowicz
Czas wytworzenia: 2018-07-12 13:25:43
Czas publikacji: 2018-08-21 08:51:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak