Przetarg nieograniczony na:"Budowa ścieżki rowerowej na terenie sołectwa Kiedrowice" 

 

 

- wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofert

- oświadczenie

 

- treść ogłoszenia

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- formularz ofertowy

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

- doświadczenie zawodowe

- potencjał kadrowy

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

- lista podmiotów

- projekt istotnych postanowień umowy

 

- projekt budowlany

- przekroje konstrukcyjne A-A

- przekroje konstrukcyjne C-C

- przkroje poprzeczne

- przkroje poprzeczne

- przkroje poprzeczne

- przkroje poprzeczne

- schemat zjazdu

- orientacja

- plan zagospodarowania terenu

- plan zagospodarowania terenu

- plan zagospodarowania terenu

- plan zagospodarowania terenu

- plan zagospodarowania terenu - uzgodnienie enegra operator

- plan zagospodarowania terenu - uzgodnienie enegra

- plan zagospodarowania terenu - uzgodnienie orange

- plan zagospodarowania terenu - uzgodnienie Zarządu Dróg Powiatowych

- opinia wojewódzkiego konserwatora zabytów

- decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

- decyzja Zarządu Dróg Powiatowych

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- tabela robót ziemnych

- przedmiar

 

Liczba odwiedzin : 204
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kamińska
Czas wytworzenia: 2018-04-10 12:29:19
Czas publikacji: 2018-05-16 13:43:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak